Koristeći ovu web stranicu i / ili registraciju vaših detalja s Kotromanich proizvodom svoj ugovor s našim uvjetima i odredbama kao što je navedeno u nastavku.

1. Osnovne informacije

Član 1.

 1. Webshop iz prethodnog stava namijenjen je fizičkim licima koja koriste ili zahtijevaju uslugu/proizvod iz ponude Kotromanich dostupne na internet stranici www.kotromanich.com
 2. Posjetitelj stranice je svaka osoba koja putem sredstava za komunikaciju nadaljinu pristupi slobodno i bez registracije razgledava ponudu proizvoda/usluga Kotromanich.
 3. Kupac je svaka osoba koja putem sredstava za komunikaciju na daljinu naruči barem jedan proizvod/uslugu ponuđenu u okviru Webshopa.
 4. Narudžbu i kupovinu usluga/proizvoda u Webshopu u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu izvršiti/sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz saglasnost njihovog zakonskog zastupnika.
 5. Kotromanich zadržava pravo da promijeni ponudu proizvoda/usluga koji su dostupni putem Webshopa.
 6. Kupac prihvaća ove Uslove klikom napolje "Upoznat/a sami saglasan/a sa Uslovima korištenja webshopa www.kotromanich.com . Kupac prilikom svake kupovine prihvata Uslove.
 7. U  trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude u okviru Webshopa, kupac (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača), pristajanjem na ove Uslove potvrđuje da je primio na znanje sljedeće obavijesti putem informacija objavljenih na www.kotromanich.com
  a) Imenu i punoj adresi trgovca i dobavljača, poreskom broju, brojevima telefona te e-mail adresi ako postoji;
  b) imenu proizvoda ili usluge, imenu pod kojim se proizvod prodaje;
  c) glavnim osobinama i upotrebnim vrijednostima proizvoda;
  d) cijeni i svim dodatnim troškovima za potrošača, uključujući sve poreze;
  e) bilo kojim ostalim troškovima uključujući i troškove isporuke;
  f) načinu plaćanja, te načinu i predviđenom roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge;
  g) podatke o garancijama i servisu;
  h) sudskoj nadležnosti i primjeni određenog materijalnog prava u slučaju spora.

2. Informacije o proizvodu

Član 2.

 1. www.kotromanich.com se obavezuje da će na Webshopu jasno isticati svoje komercijalne namjere, te redovno održavati i davati jednoznačne, jasne i lako razumljive informacije o proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima za komunikaciju na daljinu.
 2. (Istaknute cijene proizvoda i usluga izražene su u konvertibilnim markama(KM) i one predstavljaju konačnu cijenu iskazanu sa porezom na dodanu vrijednost.
 3. Cijene i uslovi svih proizvoda su podložne promijeni do momenta potvrde kupovine.
 4. Cijene usluga, kao i drugi uslovi koji se odnose na način obračuna cijena usluga, način plaćanja i rokovi, svi troškovi koji se stavljaju na teret Kupca navedeni su u Cjenovniku, i smatra se da je sa istima Kupac bio na jasan i razumljiv način obavješten prije naručivanja usluga.

3. Registracija kupca

Član 3.

 1. U slučaju da Kupac želi da naruči neki od ponuđenih proizvoda, potrebno je da unese potpune i tačne tražene podatke koji su nužni za realizaciju naručivanja/kupovine proizvoda.
 2. Kupcu je omogućena prijava putem: postojećeg korisničkog imena/broja telefona i lozinke, te korisničkih profila koje ima otvorene na socijalnim mrežama..
 3. U zavisnosti od vrste prijave mogu se razlikovati mogućnosti korištenja opcija unutar Webshopa.
 4. Kupac je dužan čuvati svoje korisničko ime i lozinku, te mobilni/fiksni uređaj kako bi se zaštitio od njihovog neovlaštenog korištenja, odnosno neovlaštenog korištenja Webshopa. Ako Kupac posumnja u neautorizirano korištenje svog korisničkog imena i lozinke, obavezan je odmah promijeniti lozinku. Kupac je isključivo odgovoran za sve nedopuštene/protupravne aktivnosti autorizirane i izvršene upotrebom njegovog korisničkog imena i lozinke.

4. Informacije o Kupcu

Član 4.

 1. www.kotromanich.com će lične podatke koje Kupac ostavi ili se iz baze preuzmu prilikom korištenja funkcionalnosti Webshopa obrađivati u skladu sa pozitivnim propisima iz ove oblasti i onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su lični podaci prikupljeni ili obrađivani.
 2. Prihvatanjem ovih Uslova, u skladu sa važećim propisima, Kupac daje izričitu saglasnost BH Telecomu, da njegove lične podatke može da evidentira u skladu sa zakonom, da te podatke može dalje da obrađuje za potrebe: izvršenja obaveza u vezi sa proizvodima i uslugama koje je Kupac naručio, naplate potraživanja, sprečavanja potencijalnih zloupotreba, te da ih može proslijediti pravnim licima kojima je po zakonu dužan da dostavi podatke, kao i da ih može učiniti dostupnim licima koja su neophodna za realizaciju odnosa između Kupca i webshopa Kotromanich odnosno licima koja zbog prirode posla koji obavljaju za www.kotromanich.com moraju imati pristup takvim podacima.
 3. www.kotromanich.com se obavezuje da će preduzeti sve raspoložive mjere za zaštitu ličnih podataka, kao i zaštitu privatnosti i povjerlјivosti informacija.

5. Proces kupovine

5.1. Narudžba

Član 5.

 1. Proizvodi koji su stavljeni u korpu, samim tim nisu još rezervirani za zaključak narudžbe. Ukoliko narudžba nije zaključena do kraja, tj. sadržaj narudžbe se još uvijek nalazi u korpi, a od trenutka kreiranja narudžbe je prošlo 48 sati, sadržaj korpe će se obrisati. Proizvod je rezerviran za isporuku tek nakon potvrde plaćanja od strane potencijalnog Kupca.
 2. Po potvrđenoj narudžbi,a prije isporuke na adresu, specifikacija naručenih proizvoda se nemože mijenjati.
 3. Do trenutka potvrde narudžbe postoji mogućnost da količine traženog proizvoda više nisu dostupne za kupovinu putem Webshopa, o čemu će Kupac biti obaviješten od strane www.kotromanich.com

Član 6.

 1. Po prijemu narudžbe, www.kotromanich.com može izvršiti provjeru podataka iz nadležnosti, s ciljem provjere mogućnosti izvršenja narudžbe, u skladu sa Opštim uslovima.
 2. Uslučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili uslučaju da podatke nije moguće provjeriti, www.kotromanich.com zadržava pravo otkazivanja narudžbe o čemu će Kupac biti obavješten.
 3. U slučaju da po izvršenoj provjeri, nadležne službe utvrde da Kupac nije u mogućnosti da izvrši kupovinu proizvoda Kupac će dobiti obavještenje u elektronskom obliku putem e-maila ili pozivom na kontakt telefon.
 4. Kupac u dijelu: „Historija narudžbi“ ima mogućnost praćenja statusa narudžbe

6. Način plaćanja

Član 7.

 1. Kupcu su prilikom kupovine proizvoda omogućeno plaćanje platnim karticama u izdanju domaćih i stranih banaka;
 2. Na stranici Webshopa uz pojedini proizvod/uslugu naznačeni su mogući načini plaćanja.
 3. Narudžbe poslane na adrese bilo gdje drugdje u svijetu neće biti predmet PDV-a, ali oni mogu biti podložni lokalnim porezima i carinskim pristojbi koji su odgovornost primatelja

Član 8.

 1. Svi podaci o platnoj kartici se kriptovano razmjenjuju direktno između Kupca i servera banke procesora platnih kartica sa kojom www.kotromanich.com ima ugovor o korištenju usluga banke, i njihovu sigurnost odnosno tajnost podataka garantuje i obezbjeđuje banka. Tajnost podataka je zaštićena i osigurana uporabom Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. www.kotromanich.com ne pohranjuje i nema uvid u ove podatke
 2. www.kotromanich.com nije odgovoran za štetu koja može nastati korisniku i/ili trećim licima zbog neovlašćenog korištenja platne kartice odnosno bilo koje zloupotrebe iste, uklјučujući krađu, korištenje bez znanja vlasnika platne kartice i sl.
 3. U slučaju odbijanja autorizacije kartice, a radi se o odnosu banka – korisnik kartice, www.kotromanich.com ne odgovara za nemogućnost online kupnje.
 4. www.kotromanich.com nije odgovoran za postupanje banke izdavaoca platne kartice i bilo kakav vid štete koju Kupac pretrpi u vezi sa uslugama te banke ili uslovima za korištenje njenih usluga

7. Isporuka proizvoda/pružanje usluge

Član 9.

Isporuka se vrši u najkraćem roku, a maksimalno u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja narudžbe, ovisno o tipu naručenog proizvoda.

 1. Po prijemu narudžbe, www.kotromanich.com može izvršiti provjeru podataka iz nadležnosti, s ciljem provjere mogućnosti izvršenja narudžbe, u skladu sa Opštim uslovima.
 2. U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nijemoguće provjeriti, www.kotromanich.com zadržava pravo otkazivanja narudžbe o čemu će Kupac biti obavješten. www.kotromanich.com će izmjenom statusa narudžbe obavijestiti Kupca o otpremi proizvoda.
 3. Troškove dostave na adresu za dostavu,
 4. Kupac je u obavezi da pri preuzimanju naručenog proizvoda ovlaštenoj osobi kurirske službe omogući uvid u identifikacioni dokument sa kojim se registrovao. Bez uvida u navedeni dokument i bez potpisa pratećih dokumenata, kurir ne može uručiti pošiljku.
 5. U slučaju kupovine proizvoda Kupac prilikom preuzimanje pošiljke mora biti lično prisutan i lično potpisati ugovor/aneks i druge neophodne prateće dokumente. Potpis podrazumijeva napisano puno ime i prezime pisanim slovima.
 6. Ukoliko je Kupac u vrijeme isporuke odsutan, ostavlja mu se poruka o pokušaju isporuke, te o vremenu ponovnog pokušaja isporuke, odnosno, gdje može pošiljku preuzeti. Ista će se pokušati isporučiti sljedeći radni dan ili po dogovoru Kupca i kurirske službe. U tom slučaju smatra se da je Kupac otkazao narudžbu. Pošiljka se na većini destinacija može zadržati do 30 dana nakon formalnog uvoznog carinjenja, a u proceduri formalnog uvoznog carinjenja do 20 dana. Ako pošiljalac ne može obezbijediti dodatne kontakt podatke za carinjenje ili dostavu, daje instrukciju za povrat pošiljke (povrat se plaća kao nova pošiljka troskove snosi kupac).
 7. U slučaju eventualnih promjena ili situacija koje onemogućavaju redovan tok isporuke, ili u slučaju da iz tehničkih razloga, razloga više sile i sl. www.kotromanich.com nije u mogućnosti da isporuči kupljeni proizvod, www.kotromanich.com će bez odlaganja obavijestiti Kupca o novonastalim promjenama, sa naznakom novih rokova isporuke ili u slučaju nemogućnosti izvršenja isporuke povratom uplaćenih sredstava.
 8. Ukoliko iz bilo kog razloga Kupac prilikom podnošenja zahtjeva za narudžbu unese netačne ili pogrešne podatke, www.kotromanich.com ne snosi odgovornost za slučaj neisporučivanja proizvoda. www.kotromanich.com će kontaktirati Kupca na dostavljeni kontakt broj ili e-mail adresu, provjeriti tačnost adrese i ponoviti postupak isporuke.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga Kupac nije bio dostupan putem kontakt broja koji je ostavio, www.kotromanich.com nije odgovoran za moguće prekoračenje roka isporuke.

8. Povrat i reklamacija robe

Kada kupac dobije naručeni proizvod u slučaju nedostatka na proizvodu, kupac je dužan pismenim putem u skladu za Zakonom o zaštiti potrošača, u dijelu koji tretira prodaju na osnovu ugovora na daljinu, obavijestiti Grafiku Šaran d.o.o u roku od 15 dana od dana prijema proizvoda na adresu ili putem nekih od navedenih kontakt formi:

 • Grafika Šaran d.o.o Sarajevo
 • Srđana Aleksića 28, 71 000 Sarajevo
 • Tel: 033/26 26 26
 • Mail: [email protected]

Grafika Šaran d.o.o Sarajevo će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i prodaje na osnovu ugovora na daljinu u roku od 15 dana, pregledati artikal i isti zamjeniti sa novim artiklom i poslati kupcu o svom trošku.

Ukoliko kupac ima bilo kakav prigovor u skladu sa Zakona o zaštiti potrošača molimo da nas obavijesti pismenim putem na elektronsku adresu: [email protected]

Potrošač mora u obavijesti o grešci detaljno opisati grešku i omogućiti nam da grešku razmotrimo.

Pri povratu robe obavezno je robu vratiti u ispravnom i neupotrebljavanom stanju te originalnom i neoštećenom pakavanju, pri čemu se obavezno mora priložiti i originalni fiskalni račun.

Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakirane u kartonsku ambalažu.

Sve reklamacije koje su neprikladno zapakirane i kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećena prilikom transporta neće biti preuzete nego će biti vraćene pošiljatelju.

Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se zamjena i proizvod će biti vraćen kupcu na njegov trošak.

Troškove povrata robe snosi kupac.

9. Reklamacije

Član 14.

 1. Sve prigovore vezane za korištenje Webshopa Kupci mogu uputiti putem online obrasca Reklamacija/Žalba/Primjedba na korisničkom dijelu Webshopa, e-mail adresu: [email protected] i na druge načine definisane Opštim uslovima.
 2. Sve prigovore korisnika koje se odnose na korištenje Webshopa, www.kotromanich.com će rješavati u skladu sa ovim Uslovima, Opštim uslovima i drugim relevantnim propisima.

10. Garancija i garantni rok

Proizvodi Kotromanich imaju svoj jedinstveni broj koji vam omogućuje registraciju u naše članstvo, a članstvo vam omogućuje garanciju na proizvod kao i određene pogodnosti.

Za svaki Kotromanich proizvod možemo dati doživotnu garanciju. Svaka garancija se odnosi na greške u proizvodom procesu ali proces habanja, trošenja materijala ne spada u garanciju. Da bi garancija bila validna molimo vas da se registrujete u naše članstvo. Svaki naš proizvod će nadživiti vlasnika i možemo raditi popravke samo za kupce koji su prvi registrirani u našoj bazi članova. Pravo prenosa članstva nije moguće, što znači da garancija nije prenosiva.

Životna garancija

Svi proizvodi koji se prodaju na ovoj web stranici ili od naših ovlaštenih trgovaca pokriveni su doživotnom garancijom u skladu sa sljedećim uvjetima

 1. Garancija pokriva samo registrirane članove i  pokriva neispravnu izradu i neispravne materijale  i ne pokrivaju normalno trošenje i habanje;
 2. Jamstvo nije prenosivo i primjenjuje se na prvog registriranog vlasnika;
 3. Kupac je odgovoran za troškove vraćanja robe na Kotromanich servis;
 4. Svaka izmjena u instrumentu pisanja iz izvorne specifikacije poništava jamstvo.

Garancija koje dolazi s vašom životnom garancijom ne utječe na vaša zakonska prava.

11. Ograničenja od odgovornosti

Član 15.

 1. www.kotromanich.com nije odgovoran za bilo koju vrstu ili iznos naknade štete koja proizilazi u vezi sa korištenjem proizvoda kupljenih putem korištenja usluge Webshopa. Ova odredba o ograničenju odgovornosti se odnosi na štetu bilo koje vrste, uključujući direktnu, indirektnu, konsekventnu, slučajnu ili namjernu, gubitak podataka, prihoda ili profita i sl., kao i bilo koju štetu nastalu Kupcu i/ili trećim licima.
 2. Usluge koje www.kotromanich.com pruža u okviru Webshopa ne uključuju troškove koje posjetitelji stranica snose koristeći računarsku opremu i usluge za pristup stranicama. www.kotromanich.com nije odgovoran za troškove elektroničkog komunikacijskog saobraćaja, Internet saobraćaja ili bilo koje druge troškove do kojih može doći, niti snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja Webshopa ili nedostupnost procesora platnih kartica.
 3. www.kotromanich.com neće biti odgovoran za prigovore korisnika upućene zbog neisporučivanja proizvoda/usluga naručenih/kupljenih putem Webshopa zbog razloga koji nisu na strani webshopa.

12. Završne odredbe

Član 16.

 1. www.kotromanich.com zadržava pravo izmijene ovih Uslova u skladu sa primjenjivim propisima.